Γενικά έντυπα

010

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)   

011

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)  

012

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99 – ΕΝΤΥΠΟ Α21) 

Φορολογικά έντυπα

Νέα έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή pdf

Αιτήσεις  
Α010Αίτηση 
Α110Αίτηση Μητρώου 
Α100Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής 
Α200Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου 
ΦΠΑ300Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα 
ΦΠΑ300 ΣΚΣυμπληρωματική κατάσταση αδιάθετων ακινήτων 
ΦΠΑ301Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησής της 
ΦΠΑ302Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ 
ΦΠΑ303Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής 
Α501Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ 
Α502Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ 
   
Δηλώσεις  
Δ210Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων 
Δ211Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης 
Δ212Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και TBE υπηρεσιών 
Δ213Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ 
ΦΠΑ304Δήλωση – Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ 
ΦΠΑ305Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής 
ΦΠΑ306Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής 
Ε411Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια) 
Δ500Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριστη του ΕΝΦΙΑ 
Δ600Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων 
Δ601Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων 
Δ602Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας 
Δ603Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων 
Δ604Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 
Δ605Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση 
Δ606Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών 
Δ620Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας 
 Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής 
 

Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Μ12

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (έως και 30-06-2021)

 
 

Δήλωση έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα/Declaration of commencement of activity for taxable persons without establishment in Greece (Αρχείο Word)

 
 

Δήλωση μεταβολής – διακοπής/παύσης από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη-μέλη/Statement for de-registration and declaration of changes for non-established eu taxable persons (Αρχείο Word)

 
 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

 

Ε2

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

 

Ε3            

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

 
Ε3   Υποπίνακες

Ε3 Υποπίνακες

 
Ε3   Κατ.Φορ.Αν.

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

 

Ν

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Τόκους

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3, A.1100.19     

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, A.1099.19     

Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1101.19     Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1101.19    Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δικηγόρων 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α.1138/2022Δήλωση αυτοτελούς φορολόγησης παρ. 6 άρθρου 8 ν.3299/2004 

E454

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Ε286

Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

 

Ε16

Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

 

Φ01.042

Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών 

Φ01.043

Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Φ01.044

Βεβαίωση Εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και Δικαιώματα 

Κωδικοποίηση

Ηλεκτρονικό αρχείο αποδοχών 
Έντυπο 233Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975 
Έντυπο 569Δήλωση φόρου πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975 
Έντυπο 567Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975 
Έντυπο 566Δήλωση φόρου πλοίου με ξένη σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975 
Έντυπο ΑΔήλωση καταβολής τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων (Α/Κ) 
Έντυπο ΡΔήλωση καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών πλοίων (Ρ/Κ) 
Υπόδειγμα 1 A.1201/2020Υπεύθυνη δήλωση για ρυμουλκά πλοία 
Υπόδειγμα 2 A.1201/2020Κατάσταση ρυμουλκών πλοίων 
 Υπόδειγμα 3 A.1192/2021Πιστοποιητικό αργίας αλιευτικών πλοίων 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 
Ε9

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

 
ΕΦΑ 2017 & ΕΠ.

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2017 & επομένων

 
ΕΦΑ 2016

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2016

 
ΕΦΑ 2015

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2015

 
ΕΦΑ 2014

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2014

 
ΕΦΑ 2013

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2013

 
ΕΦΑ 2012

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2012

 
ΕΦΑ 2011

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2011

 
ΕΦΑ 2010

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010

 
ΦΑΠ 2013 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2013

 
ΦΑΠ 2012 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2012

 
ΦΑΠ 2011 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2011

 
ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009

 
ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ ΞΕΝ/ΚΩΝ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009. Μόνο για Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

 
ΕΤΑΚ 2008 ΝΠ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2008

 
ΦΜΑΠ 2007

Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2007

 
ΦΜΑΠ 2006

Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2006

 
Φ.Μ.Α.

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

 
ΔΩΡΕΑ – ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΗΔήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

 
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧ ΣΗΣΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας επιχείρησης 
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μετοχών 
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μεριδίων ΕΠΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΔήλωση Κατάστασης Ακινήτων 

Έντυπα – Υποδείγματα Αιτήσεων Φορολογίας Κεφαλαίου

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5, Α.1106/2021Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 5) 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 Ν 2961/2001Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 
 

Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

 
 

Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

 

ΕΝΤΥΠΑ Φ.Π.Α.

ΦΠΑ – 012 

Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης 

Φ1  009-ΦΠΑ

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

 

Φ2  050-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

 

Φ3  051-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α’ κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

 

Φ4

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας – ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών – αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε αλλο κ-μ

 

Φ5

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών

 
   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  Α1012/2020

Κατάσταση αδιάθετων ακινήτων 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  ΠΟΛ 1193/2020

Ειδική δήλωση συναλλαγών σε επενδυτικό χρυσό

 
   

ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α 1251/2021Δήλωση απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α 1061/2022Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1245/2015Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι Α. 1260/2021Δήλωση απόδοσης τέλους  συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ Α.1260/2021Δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1151/2012Δήλωση απόδοσης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά δακοκτονίας 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1135/2007Υπόδειγμα απόδοσης χαρτοσήμου πινακίων επιταγών 
   
   

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

 

Δ2

Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

 
   
   

ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ.

Β1

Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)

 

Β2

Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

 
   
   
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
  
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ειδικά έντυπα χωρών για έκδοση ΠΦΚ

 
  Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας 
   
   

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Γ401

Αίτηση χορήγησης δανείου

 

αίτηση

Αίτηση επιστροφής δόσεων

 

Γ501/2/01

Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

 

Β112  2/01

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

 

Β201

Αίτηση κανονισμού μερίσματος

 

Β401

Aλλαγή διευθύνσεως

 

Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

 
   
   

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Αίτηση REM ή REP 
Αίτηση  εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών  
Αίτηση για χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης 
Αίτηση χορήγησης μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. βυτιοφόρων 
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού καταληλλότητας οχήματος 
   

Τ300  

Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

 
   
   

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Έκθεση επίδοσης (προσωπικά στον προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (προς αγνώστου διαμονής)

 

Έκθεση επίδοσης (σε σύνοικο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση λόγω απουσίας)

 

Έκθεση επίδοσης (σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δήμο ή Περιφέρεια)

 

Έκθεση επίδοσης (σε νοσηλευόμενο- φυλακισμένο)